top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CURA DI CARROZZA

 

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen André Roelof Kobes handelende onder de naam Cura di Carrozza, KvKnummer 1110520 (hierna te noemen Cura di Carrozza) en een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken.

 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

 

2. Aanbiedingen en offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

 2. Cura di Carrozza kan niet aan een offerte worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is Cura di Carrozza daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cura di Carrozza anders aangeeft.

 4. Alle in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals reiskosten, verblijfskosten, verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

3. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen.

 2. Indien de betaling na de op- of aflevering van het object wordt overeengekomen, dient het verschuldigde binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 4. Indien de wederpartij in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is zij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De wederpartij is alsdan de wettelijke (handels)rente aan Cura di Carrozza verschuldigd.

 5. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Cura di Carrozza zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de wederpartij Cura di Carrozza derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 3. Indien de wederpartij niet binnen 5 werkdagen na de kennisgeving door Cura di Carrozza dat de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd het object heeft afgehaald, kan Cura di Carrozza een redelijke vergoeding wegens stallingskosten- of opslagkosten bij wederpartij in rekening brengen.

 4. Cura di Carrozza is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 5. Cura di Carrozza is gerechtigd het retentierecht uit te oefenen op de auto indien en voor zolang de wederpartij de kosten van de aan de auto verrichte werkzaamheden niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door Cura di Carrozza voor de wederpartij verrichte werkzaamheden betreft, tenzij de wederpartij voor de kosten voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

 

5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

 2. Indien de wijziging van de of de aanvulling op de overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve gevolgen zal hebben dan wel het tijdstip van de overeengekomen termijn daardoor kan worden beïnvloed, zal Cura di Carrozza de wederpartij desgevraagd hierover tevoren inlichten.

 3. Cura di Carrozza zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Cura di Carrozza kunnen worden toegerekend.

 

6. Onderzoek en reclame

 1. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat het object haar ter beschikking is gesteld.

 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan Cura di Carrozza te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Cura di Carrozza vervalt.

 3. De wederpartij dient Cura di Carrozza in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Cura di Carrozza gemaakte kosten integraal voor rekening van de wederpartij.

 4. Indien een klacht gegrond is, zal Cura di Carrozza de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

 

7. Aansprakelijkheid

 1. Indien Cura di Carrozza aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Cura di Carrozza is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Cura di Carrozza is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

 3. Indien Cura di Carrozza aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cura di Carrozza beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 4. De aansprakelijkheid van Cura di Carrozza is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 5. Cura di Carrozza is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cura di Carrozza aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan Cura di Carrozza toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 6. Cura di Carrozza is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 7. Cura di Carrozza is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij dan wel derden die zich in of aan het object bevinden en die Cura di Carrozza uit welke hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken wordt eveneens begrepen inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

 8. Cura di Carrozza is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan onderdelen van het object als gevolg van de door Cura di Carrozza uitgevoerde werkzaamheden indien deze onderdelen in een slechte staat verkeren.

 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Cura di Carrozza of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

8. Overmacht

 1. Cura di Carrozza is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd door overmacht.

 2. Cura di Carrozza kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht de overeenkomst op te ontbinden, onder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 

9. Vervangen onderdelen

 1. Indien bij de werkzaamheden onderdelen dan wel materialen worden vervangen, dan worden deze eigendom van Cura di Carrozza, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. In dit laatste geval dient wederpartij direct na de oplevering dan wel aflevering van het object de vervangen onderdelen en of materialen in ontvangst te nemen.

 

10. Opschorting en ontbinding

 1. Cura di Carrozza is bevoegd nakoming van zijn verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden of de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel indien er sprake is van liquidatie van de wederpartij, aan de wederpartij surseance van betaling is verleend, de schuldsanering natuurlijke personen op de wederpartij van toepassing is verklaard, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel de wederpartij haar bedrijf verkoopt.

 2. Indien Cura di Carrozza overgaat tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst, is hij niet gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 3. Indien Cura di Carrozza ontbinding van de overeenkomst, zijn de vordering van Cura di Carrozza op de wedepartij onmiddellijk opeisbaar.

 4. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de wederpartij verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Cura di Carrozza te vergoeden.

 

11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Cura di Carrozza, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Download hier:

De ultieme verzorging voor uw auto

bottom of page